Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2008

...τι είναι κόμμα;


Κόμμα είναι ομάς ανθρώπων ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και να ορθογραφώσιν, εχόντων χείρας και πόδας υγιείς αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπό ένα αρχηγόν οιονδήποτε ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μεσου εις την έδραν του πρωθυπουργού ίνα παράσχη αυτοίς τα μέσα να ζώσιν χωρίς να σκάπτωσιν.

E. Ροϊδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Χωρίς αιδώ, ρίχτο εδώ!
(... το σχόλιο, τί άλλο;)